โครงการ Healthy Value

จุดเด่น  :
ความพิเศษ…ที่เหนือกว่าแผนประกันอื่นใด ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2 ล้านบาท
วางแผน…ดูแลสุขภาพอย่างชาญฉลาด ด้วยการรักษาในโรงพยาบาลกรุงเทพ,  โรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลบี เอ็น เอช,  โรงพยาบาลพญาไท,  และ โรงพยาบาลเปาโล
วางแผน… ชีวิตให้มีอิสระมากขึ้น ด้วยแผนการประกันสุขภาพที่ไม่มีเงื่อนไขซับซ้อน  พร้อมด้วยความคุ้มครองสูง

เงื่อนไขการรับประกันภัย :
ระยะเวลาเอาประกันภัย                                  :   1ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย                         :   1 ปี
อายุที่รับประกันภัย                                          :    15  – 60 ปี
การตรวจสุขภาพ                                              :    เป็นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
การชำระเบี้ยประกันภัย                                   :    รายเดือน    ราย 3 เดือน   ราย 6 เดือน      รายปี
การพิจารณารับประกันภัย                               :    กลุ่มอาชีพ 1 และ 2
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม                                     :   ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆนอกเหนือจากที่ได้รับนำเสนอใน โครงการนี้แนบท้ายกรมธรรม์ได้

ตารางแผนความคุ้มครอง :

หมายเหตุ – เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองตามแบบประกันภัยภายในระยะเวลา 1/1
1.กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี   นับตั้งแต่วันทำ สัญญา
2 .กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ไดมอนด์แคร์มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น
การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บ ป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่   เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2.การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระรังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับ ความคุ้มครอง
3.การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก(รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
4.โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5.การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถสภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

สนใจแบบประกัน ขอดูแบบประกัน เชิญคลิก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s