โครงการเมืองไทย แทนใจจากลูก

   หากคุณเป็นคนหนึ่ง… ที่ไม่กล้าแสดงความรักกับพ่อแม่ แต่ต้องการตอบแทนความรักของท่าน
    หากคุณเป็นคนหนึ่ง… ที่ต้องการหาใครที่มาช่วยดูแลสุขภาพของพ่อแม่ของคุณ ในยามที่คุณไม่มีเวลามาดูแลท่าน
    หากคุณเป็นคนหนึ่ง… ที่ห่วงใยในทุกเรื่องของพ่อ แม่คุณ แต่คุณอยู่ห่างไกลจากท่าน
    หากคุณเป็นคนหนึ่ง… ที่ต้องการมอบของขวัญแทนใจ ที่สื่อความหมายของความรักที่คุณมีต่อพ่อแม่

ให้โครงการเมืองไทย แทนใจจากลูก เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เป็นคำตอบในทุกความกังวลของคุณ

จุดเด่นของ โครงการเมืองไทย แทนใจจากลูก
ครอบคลุม ….
ด้วยแบบประกันภัยที่มีความคุ้มครองยาวนานที่เน้นทั้ง คุ้มครองชีวิต สุขภาพ และ โรคร้ายแรง
คลายกังวล …. กับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในการรักษาพยาบาล เนื่องด้วยสามารถเลือกรับผลประโยชน์ค่าห้องสูงสุด 3,000 บาทต่อวัน*
ครบเครื่อง …. ด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงถึง 35 โรค
คุ้มสุดสุด …. โดยเบี้ยประกันภัยของ สัญญาเพิ่มเติมที่ชำระ สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษี สำหรับการทำประกัน สุขภาพบิดา – มารดา ของผู้ชำระเบี้ยประกันภัยได้ **
* กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 (300,000)  โดยบริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้อง ที่ผู้เอาประกันภัยรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 120 วันต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
** เบี้ยประกันภัยเฉพาะการประกันสุขภาพของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 26 ธ.ค. 49

เงื่อนไขการรับประกันภัย
ระยะเวลาเอาประกันภัย

แบบประกันภัย  คุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี   :   ครบอายุ  90 ปี
สัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
 แบบประกันภัย  คุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี   :   ครบอายุ  90 ปี
สัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ
อายุที่รับประกันภัย             :  40  – 65 ปี
การตรวจสุขภาพ               :  เป็นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
การชำระเบี้ยประกันภัย        : รายเดือน   ราย 3 เดือน   ราย 6 เดือน  และ  รายปี

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยเฉพาะการประกันสุขภาพของโครงการนี้  สามารถ  นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 26 ธ.ค. 49

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง ตามแบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี
1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้า ปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม มัลติเพิล ซีไอ มีทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กรณีการพบหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงถึงลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1. การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในสัญญา เพิ่มเติมนี้ และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรงและการผ่าตัดดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมา ก่อนวันที่บริษัทฯ ตกลงรับประกันภัย หรือภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ขาดผลบังคับครั้งสุดท้ายแล้วแต่ กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
2. อาการ หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์ หรือเป็นผลมาจากโรคร้ายแรงทุกชนิดซึ่งเกิดขึ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่บริษัทฯ รับประกันภัยหรือนับจากวันที่บริษัทฯได้ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้หลังจากที่ สัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นผลบังคับซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไป ต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย  ดูแล  หรือดำเนินการรักษา
3. การเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS and HIV)

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย  มีทั้งหมด 29 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาด เจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. การเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มทำประกันภัย
2. การตรวจสุขภาพทั่วไป นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัดการรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ ภาวะเครียด ภาวะกังวลใจ โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาหรือวันต่อ อายุสัญญาเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย
การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
– เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
– ริดสีดวงทวาร
– ไส้เลื่อนทุกชนิด
– ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
– การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์
– นิ่วทุกชนิด
– เส้นเลือดขอดที่ขา
– เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ เป็นต้น

สนใจแบบประกัน ขอดูแบบประกัน เชิญคลิก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s