โครงการเมืองไทย รุ่นใหญ่ไฟท์ 5 โรค

เพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็น เช่นไร เตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่วันนี้กับ :โครงการเมืองไทย รุ่นใหญ่ ไฟท์ 5 โรค โครงการดีๆที่มอบให้คุณ ด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงถึง 5 โรค เพื่อให้คุณวางแผนอนาคตได้ด้วยตัวเอง
 (โรคมะเร็งระยะลุกลาม, กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด, หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน, โรคสมองเสื่อม, ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร)

จุดเด่นของโครงการ

  •  มั่นใจได้ง่ายๆ….กับเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
  • สร้างหลักประกันที่คุ้มค่า…..ด้วยความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุดถึง 300,000 บาท*
  • ครอบคลุมทุกก้าวย่าง….กับความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • อุ่นใจได้มากขึ้น….กับความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด 300,000 บาท* และคุ้มครองถึง 5 โรคร้ายแรง
  • สบายใจได้มากขึ้น…ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพให้กังวลใจ
    *กรณีเลือกแผนความคุ้มครองแผน 300,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ระยะเวลาเอาประกันภัย
– แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 : ครบอายุ 90 ปี
– สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง อีซี่ ลีฟวิ่ง       : ครบอายุ 70 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 : ครบอายุ 90 ปี
– สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง อีซี่ ลีฟวิ่ง       : ครบอายุ 70 ปี
3. อายุของผู้เอาประกันภัย                             :  40 – 65 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย                               : รายปี และรายเดือน
5. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม                                : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายกรมธรรม์ได้
6. ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพ
7. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อโครงการเมืองไทย รุ่นใหญ่ไฟท์ 5 โรค ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงสุดของโครงการเมืองไทย รุ่นใหญ่ไฟท์ 5 โรค ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
สำหรับผู้เอาประกันภัยเก่าที่ถือกรมธรรม์แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 และยังมีผลบังคับอยู่จะสามารถซื้อแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 ซึ่งแนบท้ายด้วยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง อีซี่ ลีฟวิ่ง ตามคำสั่งนี้ได้ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 รวมกันทั้งหมดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน

ตารางความคุ้มครอง

**บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเพียงกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น
***กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามคำจำกัดความของสัญญาเพิ่มเติมโรค ร้ายแรง อีซี่ ลีฟวิ่งในปีกรมธรรม์ที่ 1- 2 เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง อีซี่ ลีฟวิ่งจะสิ้นสุดผลบังคับ
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามคำจำกัดความของสัญญาเพิ่มเติมโรค ร้ายแรงอีซี่ ลีฟวิ่ง ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป ทั้งแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 และสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง อีซี่ ลีฟวิ่งจะสิ้นสุดผลบังคับ
– เฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

• กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
2.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตรา เบี้ยประกันภัย ตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

• ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
1.การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2.สงคราม(ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฎิบัติการของผู้ก่อการร้าย
3.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า  แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า  เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
4.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

• ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง อีซี่ ลีฟวิ่ง
บริษัทจะไม่จ่ายเงินผลประโยชน์ภายใต้ความคุ้มครองของสัญาฉบับนี้ สำหรับการเจ็บป่วยที่มีผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS and HIV)

• สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วย ที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในสัญญา และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรงดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่ บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือก่อนวันต่ออายุ หรือภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันหรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผล บังคับครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

สนใจแบบประกัน ขอดูแบบประกัน เชิญคลิก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s