เมืองไทย ชิลล์ ชิลล์

ลักษณะแบบประกันภัย

จุดเด่นของแบบประกันภัย
•  ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 2  ปี แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่านาน 5 ปี
•  รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
•  ครบสัญญารับเงินครบสัญญา  200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
•  อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกัน ทุกเพศ ทุกวัย
•  อัตราผลตอบแทน (IRR) สูงสุดถึง 2.52%*
* กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้อัตราผลตอบแทน (IRR) ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย, อัตราเบี้ยประกันภัย และส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
•  ระยะเวลาเอาประกันภัย                  : 5 ปี
•  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย           : 2 ปี
•  อายุที่รับประกันภัย                       : 1 เดือน – 70 ปี
•  จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ          : 50,000 บาท
•  การชำระเบี้ยประกันภัย                  :  รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี
•  ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้
•  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทั้งนี้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
ผลประโยชน์และความคุ้มครองตามแบบประกันภัย เมืองไทย ชิลล์ ชิลล์
1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบสัญญา

•  รับเงินครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 เท่ากับ 200 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มสูงขึ้นตามช่วงปีกรมธรรม์ ดังนี้
•  ปีกรมธรรม์ที่ 1             100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
•  ปีกรมธรรม์ที่ 2 – 5        200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

อัตราเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทย ชิลล์ ชิลล์  ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (เท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ)

อายุ รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
1 เดือน – 70 ปี 929.00 473.79 251.54 81.752

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทย ชิลล์ ชิลล์ ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลดอัตรา
(บาท)  เบี้ยประกันภัย
50,000 – 99,999  ไม่มี
100,000 – 199,999  4
200,000 – 499,999  15
ตั้งแต่ 500,000  35

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
1.กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะ เดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

สนใจแบบประกัน ขอดูแบบประกัน เชิญคลิก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s