เมืองไทย 8555 จี 20(ลดหย่อนภาษีได้ 300,000 บาท)

บำนาญ 8555จี 20 ลดหย่อนภาษีได้ 300000

จุดเด่นของแบบประกันภัย
การลดหย่อนภาษี  ด้วยสิทธิการหักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี**
รับเงินบำนาญทุกปี ด้วยการรับเงินบำนาญปีละ 24% * รวมสูงสุดถึง 744%*
รับรองการจ่ายเงินบำนาญ ด้วยการรับรองการจ่ายเงินบำนาญ 20 ปี
เป็นหลักประกันให้กับครอบครัว ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 600%*
* เป็น %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
** จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา เฉพาะกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามกรมธรรม์อื่นใด กำหนดไว้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2551 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด100,000 บาท) และฉบับที่ 194 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท)

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย                : 20 – 50 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย          : ครบอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย   : ครบอายุ 55 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : 100,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย           : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม            : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
การตรวจสุขภาพ                   : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ

ลักษณะแบบประกันภัย

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี
นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์
หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญา
ประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

สนใจแบบประกัน ขอดูแบบประกัน เชิญคลิก

Advertisements

One thought on “เมืองไทย 8555 จี 20(ลดหย่อนภาษีได้ 300,000 บาท)

  1. Pingback: การหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเบี้ยประกันชีวิต | Muang Thai Life Assurance

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s