Double Care

โครงการเมืองไทย Double Care พิเศษอย่างไร
พิเศษ……..  ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้ง การเสียชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพ และโรคร้ายแรง
พิเศษ……..  กับเบี้ยประกันภัยที่ไม่แพงอย่างที่คิด
พิเศษ………  เฉพาะความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่าย / แบบวีไอพี ลูกค้าสามารถเลือกแผนได้ (ทั้งนี้เป็นไป ตามตารางความคุ้มครอง)
พิเศษ…… ให้ความคุ้มครองฟรีแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัย ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร **
**กรณีผู้เอาประกันภัยผ่านการพิจารณารับประกันภัยของทุกสัญญาตามโครงการ

* สำหรับแผน A และแผน B ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกแผนความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย สุขภาพแบบ          แยกค่าใช้จ่าย (H&S) ได้เพียง 1 แผนเท่านั้น
สำหรับแผน C  ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกแผนความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย สุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย (H&S) หรือสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบวีไอพีได้เพียง 1 แผนเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย
– อายุที่รับประกันภัย  :  18 – 59 ปี
– การชำระเบี้ยประกันภัย  :  รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน, รายปี
– การตรวจสุขภาพ  :  เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
– ระยะเวลาเอาประกันภัย
แบบประกันภัยเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20  :  ครบอายุ 99 ปี
สัญญาเพิ่มเติม  :  เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ
-ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
แบบประกันภัยเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20  :  20 ปี
สัญญาเพิ่มเติม  :  เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ
กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
• กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง ตามแบบประกันภัยเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20
1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2 .กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตรา เบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
• ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (WP) มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น
• ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) มีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองถ้าการเจ็บป่วยหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากสาเหตุ
1. การทำร้ายร่างกาย หรือ พยายามทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การเจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บที่เป็นมาก่อนประกันภัย หรือ ก่อนต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น
• ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุ  แบบ ก มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองความสูญเสียการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะอันเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้
3. การฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างกายตนเอง เป็นต้น
• ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติม มัลติเพิล ซีไอ มีทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กรณีการพบหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงถึงลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1.  การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในสัญญา เพิ่มเติมนี้ และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรงและการผ่าตัดดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมา ก่อนวันที่บริษัทฯ ตกลงรับประกันภัย หรือภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ขาดผลบังคับครั้งสุดท้ายแล้วแต่ กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
2. อาการ หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์ หรือเป็นผลมาจากโรคร้ายแรงทุกชนิดซึ่งเกิดขึ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่บริษัทฯ รับประกันภัยหรือนับจากวันที่บริษัทฯได้ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้หลังจากที่ สัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นผลบังคับซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไป ต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย  ดูแล  หรือดำเนินการรักษา
3. การเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS and HIV)
• ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) มีทั้งหมด 23 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. การตรวจสุขภาพทั่วไป นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
2. การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ ภาวะเครียด ภาวะกังวลใจ
3. การรักษาหรือการทำบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  เป็นต้น
• ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย (H&S) / การประกันภัยสุขภาพ แบบวีไอพี มีทั้งหมด 29 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษา พยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรก ซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. การเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มทำประกันภัย
2. การตรวจสุขภาพทั่วไป นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
3. การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ ภาวะเครียด ภาวะกังวลใจ  เป็นต้น

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้  สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51 

สนใจแบบประกัน ขอดูแบบประกัน เชิญคลิก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s