โครงการเมืองไทย SMART Worker

จุดเด่นของแบบประกันภัย
• เบี้ยประกันภัยไม่แพง แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่า
• อุ่นใจไร้กังวลเมื่อคุณต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยผลประโยชน์รายวันสูงสุด 2,000 บาท*
• เป็นหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวด้วยความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงถึง
200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• เป็นมรดกให้ลูกหลานหากคุณต้องจากไปก่อนวัยอันควร
• มี 3 แผนความคุ้มครองให้เลือกตามความต้องการของคุณ

* กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 500,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• ระยะเวลาเอาประกันภัย
แบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 90/ 90 : ครบอายุ 90 ปี
สัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
แบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 90/ 90 : ครบอายุ 90 ปี
สัญญาเพิ่มเติม : เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ
• อายุที่รับประกันภัย : 16 – 59 ปี
• การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
• การชำระเบี้ยประกันภัย : รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี

ตารางแผนความคุ้มครอง

https://i1.wp.com/www.muangthai.co.th/webmtl/Portals/2/product/smart-worker.jpg

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง ตามแบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 90/90
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้ เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (WP) มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือเดินทาง
โดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุ  แบบ ค มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองความสูญเสียการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะอันเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
1. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้
3. การฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างกายตนเอง เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติม สุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) มีทั้งหมด 23 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. การตรวจสุขภาพทั่วไป นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
2. การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ ภาวะเครียด ภาวะกังวลใจ
3. การรักษาหรือการทำบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  เป็นต้น

หมายเหตุ : เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

สนใจแบบประกัน ขอดูแบบประกัน เชิญคลิก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s