โครงการเมืองไทย โมเดิร์นมัม

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย                :  มารดา อายุ 18 -40 ปี
:  บุตร* อายุ แรกเกิด – 90 วัน
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย   :  8 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย          :  20 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  :  มารดา  150,000 บาท
:  บุตร*  100,000 บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด  :  มารดา  ไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัย
:  บุตร*  แต่ละคนไม่เกิน 500,000 บาท และ ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยแบบเมืองไทย ธนพันธุ์ ของมารดา
การตรวจสุขภาพ                  :  มารดา  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
:  บุตร * ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
การชำระเบี้ยประกันภัย          :  รายปี ,ราย 6 เดือน,ราย 3 เดือน , และรายเดือน
*มารดา จะมีสิทธิซื้อ”เมืองไทย ธนพันธุ์”  ให้บุตรตามเงื่อนไขการรับประกันนี้ได้ต่อเมื่อกรมธรรม์ของมารดาเป็นไปตาม เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ( โปรดศึกษาเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อ เมืองไทยธนพันธุ์ให้บุตรแรกเกิด – 90 วัน)

รายละเอียดผลประโยชน์ “โครงการเมืองไทย โมเดิร์นมัม”
• มีเงินจ่ายคืนทุกรอบ 2 ปีของกรมธรรม์ และเงินครบสัญญา รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง193% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี  และ ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ปี
• ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 155 %  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ข้อยกเว้นความคุ้มครองแบบประกันภัยเมืองไทยธนพันธุ์
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์  หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้  สามารถนำ ไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

สนใจแบบประกัน ขอดูแบบประกัน เชิญคลิก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s