แฮปปี้ลิฟวิ่ง 30 โรคร้ายแรง

แฮปปี้ ลิฟวิ่ง 30 โรคร้ายแรง

จุดเด่น
1. คุ้มครองการเจ็บป่วยครอบคลุมถึง 30 โรคร้ายแรง หรือ
2. คุ้มครองการเสียชีวิตที่เกิดจากการเจ็บป่วย  หรืออุบัติเหตุ
3. รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน  ให้คุณจัดสรรค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. อายุที่รับประกันภัย  :  18 – 64 ปี
2. การชำระเบี้ยประกันภัย  :   รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  100,000 บาท  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
4. การตรวจสุขภาพ :   เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
5. สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายได้ทั้งกรมธรรม์รายใหม่และกรมธรรม์รายเก่า

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  ตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 6 ข้อ
ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
2. การเสียชีวิตจาก  สงคราม  หรือ  การจลาจล  หรือ  การก่อการร้าย
3. การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัด  ที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย  หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย  หรือวันต่ออายุ  เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย  เป็นต้น

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำ ไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30ธ.ค.51

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s