สุขภาพแบบเหมาจ่าย

จุดเด่น
1. ลดภาระค่ารักษาพยาบาลยามฉุกเฉิน    การซื้อประกันภัยสุขภาพ แบบเหมาจ่าย  สามารถช่วยลดภาระในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่งสูงสุด ถึง 75,000 บาท*   พร้อมรับความคุ้มครองต่อปีกรมธรรม์สูงสุดถึง 5 เท่าของค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย
2. ลดภาระด้านการเงินให้กับครอบครัว    หมดกังวลกับค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัด   และ ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)  สามารถเบิกค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ถึง100%   ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์
3. เพิ่มความคุ้มครองด้านการประกันสุขภาพ  สามารถช่วยเติมเต็มในกรณีที่คุณเกิดเจ็บป่วยได้ ถึงแม้ว่าคุณจะมีประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายอยู่แล้วก็ตาม

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย
1. อายุรับประกันภัย  :  อายุตั้งแต่ 15 ปี – 64 ปี  และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
2. กลุ่มอาชีพรับประกันภัย  :  เฉพาะกลุ่มอาชีพ ชั้น 1 และชั้น 2  เท่านั้น
3. การชำระเบี้ยประกันภัย  :  รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน ซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
4. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของแบบประกันภัยหลัก
5. สามารถซื้อได้กับกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์เดิม (ที่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้) และผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ความคุ้มครองที่คุณเลือก

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย มีทั้งหมด 29 ข้อ เช่น
ไม่ คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล  หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน)  อาการ   หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มทำประกันภัย
2. การตรวจสุขภาพทั่วไป นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
3. การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ ภาวะเครียด ภาวะกังวลใจ
4. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย หรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย
5. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
– เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
– ริดสีดวงทวาร
– ไส้เลื่อนทุกชนิด
– ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
– การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
– นิ่วทุกชนิด
– เส้นเลือดขอดที่ขา
– เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่   เป็นต้น

หมายเหตุ  :  เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้  ไม่สามารถนำ ไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

สนใจแบบประกัน ขอดูแบบประกัน เชิญคลิก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s