ประกันภัย ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุที่รับประกันภัย  :  18 – 65 ปี
2. ชำระเบี้ยประกันภัย  :  เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  :  100,000  บาท

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
     สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรหรือสูญเสียอวัยวะตาม เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯจะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัย และให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดผลบังคับ

กรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
     บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร อันเป็นผลมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ซึ่ง
• การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพใดๆ ได้โดยสิ้นเชิง  และการทุพพลภาพนั้นต้องเป็นต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้น และ
• การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติ และทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพใด ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และ
• ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น

กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ
บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย  ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง และไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ หรือ
• สูญเสียมือทั้งสองข้างหรือสูญเสียเท้าทั้งสองข้างหรือสูญเสียมือหนึ่งข้าง และเท้าหนึ่งข้าง โดยการตัดออกตั้งแต่ข้อมือ หรือ     ข้อเท้า หรือ
• สูญเสียสายตาหนึ่งข้างและไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ และสูญเสียมือหรือเท้าข้างหนึ่ง โดยการตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง   ตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองถ้าการเจ็บป่วยหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากสาเหตุ
1. การทำร้ายร่างกาย หรือ พยายามทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การเจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บที่เป็นมาก่อนประกันภัย หรือ ก่อนต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

หมายเหตุ  :  เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

สนใจแบบประกัน ขอดูแบบประกัน เชิญคลิก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s